Condicións de uso

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L. informa que é titular do sitio web www.dehistoria.net/. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L. informa dos seguintes datos:

O titular deste sitio web é DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO,  S.L.L., con CIF B15942642 e domicilio social en PRAZA FONSECA Nº3 1º 15705, SANTIAGO DE COMPOSTELA (CORUÑA, A), inscrita no Rexistro Mercantil, no tomo 2872, folio 85, folla C-33613. A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: info[@]dehistoria.net

USUARIO E RÉXIME DE RESPONSABILIDADES
A navegación, acceso e uso polo sitio web de DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L. confire a condición de usuario, pola que se aceptan, desde a navegación polo sitio web de DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso.

O sitio web de DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L., proporciona gran diversidade de información, servizos e datos.

O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • A veracidade e licitude das informacións aportadas polo usuario nos formularios estendidos por DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L. para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web.
  • O uso da información, servizos e datos ofrecidos por DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L. contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIONES DE RESPONSABILIDADE
DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L. non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede. Tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio de enlácelos.

DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L. declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

MODIFICACIÓNS
DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L. resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
DEHISTORIA, CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L. por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L.

Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.
Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO S.L.L. Poderá visualizar os elementos do portal e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO. S.L.L.

ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN
DEHISTORIA. CULTURA HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L. resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. DEHISTORIA. CULTURA, HISTORIA E PATRIMONIO, S.L.L. ten o seu domicilio en A CORUÑA, España.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE REDES SOCIAIS
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL informa aos usuarios, que procedeu a crear un perfil na/s Rede/s Social/ais Facebook, coa finalidade principal de publicitar os seus produtos e servizos.
DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL.
CIF: B15942642
Praza de Fonseca nº3 1º. 15705, Santiago de Compostela (A Coruña)
www.dehistoria.net

O usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse á páxina creada por DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL, mostrando así interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil.
O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade.
DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún ficheiro.
En relación aos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dos que vostede dispón e que poden ser exercitados ante DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL, de acordo coa LOPD, debe ter en conta os seguintes matices:

  • Acceso: Virá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso á información dos perfís dos usuarios.
  • Rectificación: Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se encontre baixo o control de DE HISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina. Normalmente, este
    dereito deberá exercelo ante a Rede Social.
  • Cancelación e/ou Oposición: Como no caso anterior, só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se encontre baixo o control de DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL realizará as seguintes actuacións:

  • Acceso á información pública do perfil.
  • Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina de DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL.
  • Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social. Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario.

O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para iso deberá acceder ao seu configuración de privacidade.

Publicacións
O usuario, unha vez unido á páxina de DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL, poderá publicar nesta última comentarios, enlaces, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular destes, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, e/ou que infrinxan,violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, DE HISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL se reserva o dereito a retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario.
DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL non se fará responsable dos contidos que libremente publicou un usuario.
O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade.
As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún ficheiro por parte de DE HISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL, pero si que permanecerán na Rede Social.

Concursos e promocións
DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL resérvase o dereito a realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas nesta. Cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación.
A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo ningún, ningunha de nosas promocións, nin está asociada a ningunha delas.

Publicidade
DEHISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL utilizará a Rede Social para publicitar os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da LOPD e da LSSI-CE.
Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina de DE HISTORIA CULTURA HISTORIA Y PATRIMONIO SLL para que tamén eles poidan gozar das promocións ou estar informados da súa actividade.
A continuación detallamos o enlace á política de privacidade da Rede Social Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/